2017 Nov 12 Price Baptism - Most Holy Trinity Catholic Church